ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Nguyễn Hoàng Minh

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH

Tổng Giám đốc

Dương Dũng Triều

Ông DƯƠNG DŨNG TRIỀU

Chủ tịch công ty

Đỗ Sơn Giang

Ông ĐỖ SƠN GIANG

Phó Tổng Giám đốc,

Giám đốc Tài chính

Phạm Thúy Loan

PHẠM THÚY LOAN

Giám đốc Điều hành

Phạm Thanh Tùng

Ông PHẠM THANH TÙNG

Giám đốc Khối Sản xuất

Nguyễn Xuân Việt

Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT

Giám đốc Công nghệ

Bùi Nguyễn Phương Châu

BÙI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU

Giám đốc Phát triển khách hàng

Phan Thanh Sơn

Ông PHAN THANH SƠN

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Trần Trung Thành

Ông TRẦN TRUNG THÀNH

Giám đốc chi nhánh tại TP.HCM