FPT IS có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm – Tài chính. Trong suốt hơn 24 năm, FPT IS đã triển khai giải pháp lõi và tổng thể, bao gồm giải pháp tự xây dựng cũng như tích hợp với các hãng công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, FPT IS đồng thời phục vụ các Sở giao dịch và Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như các công ty chứng khoán. Các giải pháp Ngân hàng – Tài chính của FPT IS hiện đang phục vụ hơn 300 ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước.