Văn hóa Doanh nghiệp

Là một thành viên của Tập đoàn FPT, FPT IS thừa hưởng nền văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc đã được tích lũy và phát triển trong suốt hơn 1/4 thế kỷ của FPT. Chúng tôi mong muốn tạo nên môi trường làm việc thuận lợi nhất, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng và sống có trách nhiệm

Con người FPT

Tôn trọng cá nhân
Đổi mới
Đồng đội

Lãnh đạo FPT

Chí công
Gương mẫu
Sáng suốt