Hội đồng thành viên công ty FPT IS:

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT 

Ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT FPT

Ông Đỗ Cao Bảo – Chủ tịch Ủy Ban Nhân sự và Lương Thưởng FPT

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Giám đốc điều hành FPT HCM

Ban Điều hành công ty FPT IS:

Ông Dương Dũng Triều – Chủ tịch Hội đồng Thành viên FPT IS

Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc FPT IS

Bà Phạm Thúy Loan - Giám đốc điều hành FPT IS

Ông Phạm Thanh Tùng – Tổng giám đốc khối sản xuất FPT IS

Ông Đỗ Sơn Giang – Phó Tổng giám đốc FPT IS kiêm Giám đốc Tài chính

Ông Trần Trung Thành – Giám đốc FPT IS khu vực miền Nam

Ông Phan Thanh Sơn – Giám đốc Phát triển kinh doanh FPT IS

Ông Nguyễn Xuân Việt – Giám đốc Công nghệ FPT IS