Ban Điều hành công ty FPT IS:

Ông Dương Dũng Triều – Chủ tịch FPT IS

Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc FPT IS

Ông Đỗ Sơn Giang – Phó Tổng Giám đốc FPT IS kiêm Giám đốc Tài chính

Bà Phạm Thúy Loan - Giám đốc Điều hành FPT IS

Ông Phạm Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Khối Sản xuất FPT IS

Ông Trần Trung Thành – Giám đốc FPT IS khu vực miền Nam

Ông Phan Thanh Sơn – Giám đốc Phát triển Kinh doanh FPT IS

Ông Nguyễn Xuân Việt – Giám đốc Công nghệ FPT IS