ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Trần Đăng Hoà

Ông TRẦN ĐĂNG HOÀ

Chủ tịch công ty

Nguyễn Hoàng Minh

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH

Tổng Giám đốc

Đỗ Sơn Giang

Ông ĐỖ SƠN GIANG

Phó Tổng Giám đốc

Đặng Trường Thạch

Ông ĐẶNG TRƯỜNG THẠCH

Phó Tổng Giám đốc

Bùi Nguyễn Phương Châu

BÙI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU

Giám đốc Vận hành

Phạm Thanh Tùng

Ông PHẠM THANH TÙNG

Giám đốc Khối Sản xuất

Nguyễn Xuân Việt

Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT

Giám đốc Công nghệ

Trần Đức Trí Quang

Ông TRẦN ĐỨC TRÍ QUANG

Giám đốc Dữ liệu

Đậu Trần Trung

Ông ĐẬU TRẦN TRUNG

Giám đốc Tài chính

Phan Thanh Sơn

Ông PHAN THANH SƠN

Giám đốc Phát triển kinh doanh

Trần Trung Thành

Ông TRẦN TRUNG THÀNH

Giám đốc chi nhánh tại TP.HCM