FPT IS triển khai Bệnh án điện tử cho bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh

12/10/2019

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh là bệnh viện thứ 2 trong cả nước được Khối ngành Chính phủ điện tử và Y tế (FIS GMC) của Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai thành công Bệnh án điện tử EMR 4.0.