FPT IS đã triển khai các giải pháp nội bộ phục vụ Giáo dục, Phát thanh Truyền hình và Doanh nghiệp, bao gồm quản trị nhân sự, quản lý khách sạn, giải pháp quản lý nội dung tin bài và điều hành mạng cho các đài truyền hình và nhà xuất bản.