Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống (SG3.1 )

Khách hàng: Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
Mô tả: Ngân hàng Trung ương Việt Nam
Giải pháp: Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống (SG3.1)
Ngành: Ngân hàng - Tài chính
Phạm vi và quy mô của dự án: 17 đơn vị Vụ, Cục NHNN, 63 chi nhánh NHNN các tỉnh, thành và hơn 100 tổ chức tín dụng trên toàn quốc

 • Thách thức

  Trong bối cảnh nền kinh tế trên toàn cầu biến động nhanh và khó lường; hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, hiện đại hóa để tăng cường hội nhập với khu vực và thế giới, đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước cần có những bước thay đổi lớn trong nội tại về cả hệ thống công nghệ cũng như phương thức giám sát, quản lý, điều hành. Việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ do đó đã trở thành biện pháp chiến lược và là yêu cầu không thể thiếu.

 • Giải pháp

  Hệ thống SG3.1 bao gồm 4 cấu phần chính:

  - Cấu phần ngân hàng lõi được thiết kế gồm nhiều phân hệ hỗ trợ xử lý toàn bộ các nghiệp vụ cơ bản của NHTW như thu chi từ quỹ nghiệp vụ, quản lý khách hàng, quản lý tài khoản tiền gửi, tiền vay và thanh toán; đấu thầu và thị trường mở AOM và OMO hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ thị trường mở, đấu thầu tín phiếu, trái phiếu và đấu thầu vàng và quản lý giấy tờ có giá.

  - Cấu phần quản lý nguồn lực nội bộ (ERP): bao gồm Sổ cái (GL), phân hệ kế toán phải thu,phải trả (AR/AP), quản lý tài sản, công cụ lao động (FA), bộ công cụ kế toán (FAH) và quản lý ngân sách (BG).

  - Cấu phần Trục tích hợp ESB: tích hợp với các hệ thống thông tin nghiệp vụ sẵn có của NHNN như: Hệ thống thanh toán liên ngân hàng (IBPS), hệ thống quản lý kho quỹ (CMO) và tích hợp với các hệ thống trong phạm vi Dự án FSMIMS như Kho dữ liệu của NHNN (SG4), Quản lý nguồn lực (SG3.2) thông qua trục tích hợp ESB; Việc sử dụng trục tích hợp ESB thay vì công nghệ tích hợp n-n trước đây là phương pháp lần đầu được triển khai ở Việt Nam.

  - Cấu phần Cổng thông tin: cung cấp cổng truy nhập thực hiện các nghiệp vụ cho NHNN và các tổ chức tín dụng theo phương thức đăng nhập một lần duy nhất bao gồm 2 cổng: Cổng thông tin nội bộ trong NHNN (CDP) cho phép người dùng truy cập tất cả các hệ thống khác mà không cần đăng nhập nhiều lần; và Cổng thông tin CBP tạo ra một kênh giao tiếp mới giữa các Tổ chức tín dụng và NHNN.

 • Lợi ích

  - Hệ thống kế toán NHNN từ mô hình phân tán tại các đơn vị chi nhánh NHNN trên toàn quốc được chuyển sang một hệ thống tập trung, duy nhất.

  - Các quy tắc nghiệp vụ, hạch toán kế toán và báo cáo được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn kế toán của Việt Nam (VAS) cũng như các yêu cầu quản lý của NHNN, mặt khác phù hợp với các thông lệ và chuẩn quốc tế áp dụng đối với ngân hàng Trung ương.

  - Toàn bộ những nghiệp vụ được xử lý thủ công, bán thủ công và cắt khúc, thiếu sự liên hệ giữa các nghiệp vụ trước đây đã được thay thế bằng một hệ thống các quy trình xử lý tự động, xuyên suốt và kết nối liên hoàn.

  - Bên cạnh những thay đổi về nghiệp vụ, kỹ thuật công nghệ thông tin của NHNN cũng có bước tiến dài nhờ 2 công nghệ nổi bật; single sign on và trục tích hợp ESB.